* Algemene Voorwaarden

Wanneer je deelneemt aan Wobbelyoga gelden de doorvoor bestemde algemene voorwaarden. Maar ook bij proeflessen gelden de algemene voorwaarden.

Inschrijven
Voordat u uzelf definitief inschrijft, biedt BLY u de mogelijkheid vrijblijvend een proefles te volgen. Opgeven kan via de mail of app..Het inschrijven gaat per inschrijfformulier via mail.

Indien er te weinig (minimaal 2) aanmeldingen voor een les zijn, dan behoudt BLY zich het recht voor, de les te laten vervallen. Indien er te veel aanmeldingen voor een les zijn, dan worden deze op een wachtlijst geplaatst. De verwerking geschiedt op volgorde van aanmelden.

Lessen
De lessen duren één uur. Tijdens de schoolvakanties en tijdens algemene feestdagen zijn er geen lessen. Indien een leerling niet kan deelnemen aan de les dient dit vooraf te worden gemeld. Er wordt geen contributie geretourneerd. Indien een les niet door kan gaan door afwezigheid van de docent, zal deze les in overleg met de leerlingen op een ander tijdstip worden ingehaald.

Betalingsvoorwaarden
Een WOBBELYOGA lesblok voor 10 lessen dient voorafgaand van de eerste les te worden voldaan. Een lesblok kost € 54,- en is 10 weken geldig. Wanneer er een losse les wordt gevolgd dient deze ter plekke contant te worden betaald of voorafgaand van de les te zijn overgemaakt. De kosten voor een losse les zijn € 6,00.

Wijziging tarieven
BLY behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website. Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom bekijken wij jaarlijks onze tarieven. Bij een tariefwijziging worden de leerlingen hier ten alle tijden vooraf over geïnformeerd.

Opzeggen
Opzeggen is niet nodig. Na 10 lessen komt de huidige afnamen van een lesblok te vervallen. Opzeggen tussentijds is niet mogelijk.

Les gemist

Gemiste lessen kunnen helaas niet ingehaald worden.

Ziekmelden
Indien een leerling niet kan deelnemen aan de les dient dit vooraf te worden gemeld. Bij langdurige ziekte (meer dan 3 weken) kan eventueel een compensatie gegeven worden a.d.h.v. een verklaring van de behandelend arts. Aanvragen hieromtrent dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

Vakantie
Tijdens schoolvakanties en algemene feestdagen wordt er geen lesgegeven. Wanneer er uitzonderlijk toch een WOBBELYOGA les wordt aangeboden, zal deze les niet horen bij uw rittenkaart/lesblok. Tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen gebeurt op eigen risico. BLY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, verwisseling of diefstal van goederen. Tevens kan BLY niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de les opgelopen lichamelijk letsel. Wanneer je blessures/beperkingen hebt, die vragen om een specialist. Verzoeken we je om contact op te nemen met een fysiotherapeut, dan wel huisarts of andere specialist. Laat deze jou adviseren of Wobbelyogt wel de juiste bewegingsvorm is voor jou.

Foto en film materiaal

BLY vraagt op het inschrijfformulier toestemming voor het delen van eventueel gemaakt foto – en filmmateriaal van de leerling. Wanneer er toestemming is afgegeven behoudt BLY het recht om deze te gebruiken voor eventuele reclame doeleinden.

Persoonsgegevens & Privacy
BLY verzamelt persoonsgegevens van de leerlingen voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. BLY gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
BLY gebruikt de genoemde persoonsgegevens onder meer om de leerlingen op de hoogte te brengen van activiteiten van BLY en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de leerling geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van BLY, kan deze zich uitschrijven d.m.v een mail te sturen naar info@blyyoga.nl. De leerling is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van BLY gebruik kan worden gemaakt.
BLY geeft de persoonsgegevens van de leerlingen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.